Skip to main content

Rakennus voi painua monesta eri syystä

Painumisen syy löytyy usein maaperässä tapahtuneista muutoksista tai puutteellisista perustustöistä. Erityisesti savimaa ja täyttömaa ovat perustusmaaperinä arvaamattomia, mutta painumista saattaa tapahtua myös hiekka- ja soramailla. Joskus rakennus lähtee painumaan vasta vuosien kuluttua rakentamisesta. Videolla rakennustekniikan professori Tim Länsivaara Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoo, miksi talo lähtee painumaan. 

Kokoonpuristuva savimaa saa talon painumaan

Laajoilla alueilla pitkin Suomen rannikkoa taloja on rakennettu savimaalle, joka on konsolidoituvaa, eli kokoonpuristuvaa. Kokoonpuristuva savi voi johtaa rakennuksen epätasaiseen painumiseen, mikä puolestaan saa sokkelin ja seinät halkeilemaan. Savimaan konsolidoituminen voi olla myös paikallista. Esimerkiksi rakennuksen viereen istutettu suuri puu saattaa vettä imiessään kuivattaa savimaata niin, että puun ympärillä oleva maa puristuu kokoon muuta maaperää nopeammin, jolloin rakennuksen nurkka lähtee painumaan.

POWERPILE Suomi Oy:n menetelmillä savimaan ongelmat ratkeavat kustannustehokkaasti ja vaivattomasti: geopolymeeripilarit asennetaan sillaksi kantavan kovan pohjan ja perustusrakenteiden tai kuivakuorikerroksen ja kovan pohjan väliin. Paksuilla savimailla pilareita voidaan käyttää myös savikerrokseen tukeutuvina koheesiopilareina

Täyttömaa on maaperänä arvaamaton

Täyttömaaksi kutsutaan maaperää, joka ei ole muodostunut luonnollisesti, vaan se on kasattu esimerkiksi rakennustyömaalta poistetusta pintamaasta. Nykyisin rakennusvalvontaviranomaiset valvovat täyttöpaikkojen käyttöä, mutta edelleen saattaa kuitenkin löytyä tapauksia, joissa rakennuksen alta löytyy täyttömaata, jonka kantokyky ja laatu eivät vastaa rakennuksen kuormitusvaatimuksia.

Täyttömaa on harvoin tasalaatuista, joten sen käyttäytymistä on vaikea ennakoida. Pahimmillaan täyttömaa sisältää orgaanisia ja hajoavia aineksia, kuten kantoja, joiden mädäntyessä maa pettää rakennuksen alta. POWERPILE Suomi Oy:n menetelmillä täyttömaan ongelmat pystytään ratkaisemaan kustannustehokkaammin kuin muilla markkinoilla olevilla menetelmillä. Tarvittaessa ratkaisu voidaan kohdentaa vain osaan rakennusta.

Vuotavat vesijohdot ja viemärit huuhtovat maaperän mennessään

Hajonneista vesijohdoista tai viemäreistä vuotava vesi huuhtoo herkästi rakennuksen alla olevaa maaperää. Maa-aineksen tarjoama epätasainen tuki johtaa siihen, että rakennuksen perustus murtuu. Myös maan pintakerroksista maaperään suodattuva vesi voi muuttaa maa-aineksen ominaisuuksia, mikä johtaa perustusten painumiseen tai murtumiseen. 

Puutteelliset perustustyöt johtavat talon painumiseen

Joskus painumisen syynä on suunnitteluvirhe, jonka takia rakennuksen kuorma on arvioitu väärin suhteessa perustusten rakenteeseen. Rakennuksen käyttötarkoitus voi myös muuttua, jolloin perustuksille kohdistuva kuorma ei välttämättä täytä enää alkuperäisiä suunnittelukriteerejä. Sama saattaa tapahtua myös silloin, kun rakennusta laajennetaan. Tällöin painumia, jännityksiä, vääntymiä ja murtumia voi ilmestyä joko alkuperäiseen rakennukseen tai sen lisäosaan.

Kaivutyöt voivat vaikuttaa kymmenien metrien päästä

Rakennuksen läheisyydessä tapahtuva varomaton kaivaminen saattaa johtaa perustusten murtumiseen erityisesti silloin, kun maa-aines on rakeista hiekkaa tai soraa. Myös savimaalle perustetun rakennuksen ympäristössä tehtävät kaivutyöt voivat vaikuttaa rakennukseen jopa kymmenien metrien päästä.

Kelluvaksi jätetty lattia painuu

Usein muu rakennus tuetaan kovaan pohjaan, mutta lattiat jätetään ”kelluvaksi”. Tämä voi johtaa lattioiden putoamiseen. POWERPILE Suomi Oy:n menetelmät ovat monissa tapauksissa kustannustehokkain ratkaisu silloin, kun painuneet lattiarakenteet halutaan tukea uudelleen.

Raskaan liikenteen tärinä tiivistää maaperää

Silloin tällöin painuman syy löytyy naapuritontilta tai läheiseltä valtatieltä. Raskaan liikenteen aiheuttama tärinä tai naapuritontilla tapahtuva paaluttaminen saattaa tiivistää löyhän tai huonosti tiivistetyn maa-aineksen niin, että talo lähtee painumaan.

Huonosti tiivistetty täyttömaa painuu aina

Huolimattomasti tiivistetty kahden metrin täyttö voi painua rakennuksen kuorman alla jopa 10 cm.

Haluatko tarjouksen tai hinta-arvion painuman korjaamisesta?

Soita asiakaspalvelumme numeroon 0400 400 800 tai ota yhteyttä www-lomakkeemme kautta. Asiantuntijamme osaavat antaa karkean arvion kustannuksista usein jo puhelimessa, mutta tarkka hinta selviää vasta kohdekartoituksen avulla. Paikan päällä tehtävässä kohdekartoituksessa selvitetään muun muassa painumisen aiheuttaman kallistuksen suuruus, maaperän olosuhteet ja painumisen syy. 

Muita mahdollisia syitä rakennuksen painumiselle

  • Rakennuksen perustaminen jäätyneelle maalle
  • Rakennustöistä johtuvat muutokset rakennuksen läheisyydessä virtaavan veden suunnassa tai määrässä
  • Systemaattisesti suunniteltujen perustusten puuttuminen. Tämä koskee erityisesti vanhoja rakennuksia tai useassa eri vaiheessa toteutettuja rakennuksia.